Hřiště a sportoviště

Ve Veltrusích se nacházejí 3 dětská hřiště, 2 hřiště kombinovaná se sportovištěm a sportovní areál AFK Veltrusy. Jejich umístění je vyznačeno na mapě, pravidla chování se dočtete v provozním a návštěvním řádu.

Provozní a návštěvní řád hřišť a sportovišť

Níže uvedená pravidla jsou bezvýhradně závazná pro všechny návštěvníky a uživatele hřišť a sportovišť.

Provozovatel:

 • město Veltrusy (tel. 724 181 120, e-mail: mistostarosta@veltrusy.cz)
  • dětské hřiště a sportoviště v ul. Jiráskova
  • dětské hřiště u školy
  • dětské hřiště v ul. Družstevní
  • dětské hřiště u fotbalového hřiště
 • AFK Veltrusy: (tel. 777 151 408, e-mail: fotbal.veltrusy@seznam.cz)
  • fotbalové hřiště
 • ZŠ Veltrusy (tel. 315 781 188, e-mail: skola.veltrusy@seznam.cz)
  • sportovní areál školy s dětským hřištěm

Herní/cvičební prvky jsou určeny návštěvníkům od 3 let. Dětem mladším 6 let je vstup na dětské hřiště/sportoviště a užívání herních a cvičebních prvků a dalšího vybavení povoleno jen v doprovodu a pod trvalým dozorem rodičů, zákonného zástupce či jiné odpovědné osoby starší 18 let. Pobyt na dětském hřišti/sportovišti je na vlastní nebezpečí uživatele. Za děti a jejich bezpečnost ručí rodiče, odpovědný zástupce či jiná dítě doprovázející dospělá osoba.

Vážení návštěvníci!
Hřiště a sportoviště jsou tu pro vás a váš volný čas. Můžete si tu hrát, cvičit, relaxovat nebo se jen potkávat s přáteli. Aby všechno fungovalo tak, jak má, je potřeba dodržovat základní pravidla:

 • Buďte k sobě navzájem ohleduplní (i k sousedům bydlícím v blízkém okolí) a chovejte se k hřišti/sportovišti tak, aby si ho mohli užít i ostatní.
 • Dbejte na svou bezpečnost i bezpečnost ostatních návštěvníků.
 • Vybavení hřiště nijak nepoškozujte (úmyslné poškození, zničení nebo znečištění hřiště/sportoviště je trestné).
 • Před použitím hřiště zkontrolujte jeho stav a jeho případné poničení nahlaste neprodleně provozovateli.

Návštěvník je povinen:

 • seznámit se s provozním řádem a dodržovat ho, dbát na pořádek, čistotu a bezpečnost a dodržovat pravidla slušného chování,
 • šetřit a chránit prostory i vybavení hřiště,
 • dospělá osoba je povinna předtím, než se dítě dostane do kontaktu s herními prvky a pískovištěm, toto zařízení překontrolovat, je-li z hlediska bezpečnosti hrajících si dětí v pořádku,
 • zajistit si na hřišti veškeré své věci proti krádeži, provozovatel neručí za odcizení nebo ztrátu těchto věcí,
 • zakrývat pískoviště plachtou k tomu určenou a zavírat za sebou branku, pokud je hřiště/sportoviště oploceno.

Návštěvníkům je zakázáno:

 • přelézání plotu a vstupní branky na hřiště, pokud je hřiště/sportoviště oploceno,
 • provádět bez souhlasu provozovatele jakékoliv úpravy nebo neodborné zásahy do vybavení a zařízení hřiště/sportoviště,
 • používání zařízení dětského hřiště a pískoviště nad rámec běžného užívání, přičemž běžným užíváním se rozumí takové užívání, které je pro herní prvek dané a provozovatel neručí za případné následky nesprávného a zakázaného užívání,
 • používání skluzavky v horkém počasí, kdy její povrch je rozpálen na teplotu, při níž hrozí vznik popálenin při doteku,
 • vstup na dětské hřiště pokud je herní zařízení nebo vybavení hřiště kluzké nebo je jeho povrch namrzlý,
 • přinášet na dětské hřiště střelné zbraně, výbušniny a hořlaviny všeho druhu, nebezpečné látky, ostré a skleněné předměty (vyjma dětských lahví),
 • odkládat a vyhazovat odpadky mimo místa k tomu určená a jakkoliv znečisťovat hřiště a jeho okolí,
 • kouřit, konzumovat alkohol, užívat omamné, toxické a psychotropní látky,
 • stanovat, nocovat nebo manipulovat s otevřeným ohněm,
 • vstupovat na hřiště/sportoviště se psy a jinými zvířaty,
 • vstupovat na hřiště/sportoviště, pokud mají infekční nemoc
 • pohybovat se v prostoru dětského hřiště na kolech, kolečkových bruslích, vyjma dětského odrážedla.

Provozovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé nedodržováním tohoto řádu.