Komunitní centrum ve městě Veltrusy

  1. Ministerstvo pro místní rozvoj a Evropská unie
  2. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova a Evropská unie

---------

Ministerstvo pro místní rozvoj a Evropská unie

Komunitní centrum ve městě Veltrusy

Tento projekt je spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj a Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Cílem projektu je vybudování veřejného víceúčelového zařízení, ve kterém se setkávají členové komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci těchto jednotlivců a komunity jako celku.

Stručný popis projektu:

Projekt řeší vybudování komunitního centra ve městě Veltrusy. Vybudování přiměřeného zázemí pomůže k dalšímu rozvoji a posílení přirozených procesů řešení místních problémů. Projekt významně přispěje k naplňování specifického cíle 2.1., neboť zde v souladu s jeho zněním vznikne vybudováním komunitního centra materiálně a technicky vhodný prostor s cílem nastartování komunitní práce.

Cíle projektu:

Cílem projektu je podpora rozvoje infrastruktury komunitních center za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce, která jsou v SC 2.1 definována jako "veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci těchto jednotlivců a komunity jako celku. Pro dosažení těchto cílů je v zařízení poskytována kombinace komunitních a veřejných služeb. Prostorové vybavení integračních center musí vždy umožňovat vzájemné kontakty mezi příslušníky cílové skupiny a jejich kontakty s profesionály v sociální oblasti."

V souladu s výše uvedeným specifickým cílem výzvy byly stanoveny následující cíle a výsledky projektu:

- stavební úpravy objektu v ulici Chotkova 65 za účelem vybudování prostor komunitního centra, konkrétně se jedná o multifunkční místnost, komunitní přípravnu a kancelář pro poskytování sociálního poradenství. V přízemí objektu bude vybudována technická místnost pro provoz komunitního centra.

Výsledky projektu:

Hlavní změnou, která po ukončení projektu nastane je otevření nového komunitního centra ve městě Veltrusy, které bude využíváno pro poskytování kulturních, vzdělávacích, zájmových a volnočasových aktivit. Díky projektu bude ve Veltrusech komunitní centrum, které bude sloužit cílovým skupinám.
Pro město je absence takovéhoto zařízení již dlouhou dobu palčivým problémem, neboť nemá dostatečně vhodné prostory, kde by bylo možné provozovat tyto aktivity bez omezení.
Služby Komunitního centra poskytované ve městě Veltrusy budou mít pro cílovou skupinu přínosy ve vytvoření materiálně a technicky vhodného prostoru.

Projekt "Komunitní centrum ve městě Veltrusy“ je spolufinancován Evropskou unií.

---------

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova a Evropská unie

Projekt VYBAVENÍ MULTIFUNKČNÍHO KOMUNITNÍHO CENTRA VE MĚSTĚ VELTRUSY je spolufinancován Evropskou unií.

Podpora projektů konečných žadatelů naplňujících cíle SCLLD MAS Přemyslovské střední Čechy o. p. s.