Technické služby

Mapa svozu SKO

Kontakty

adresa: Palackého 9, 277 46 Veltrusy
vedoucí TS: Lukáš Kohout
telefon: 773 794 236
e-mail: lukas.kohout@veltrusy.cz

V současné době je 5 stálých zaměstnanců a několik sezónních brigádníků.

Náplň práce

Pracovníci TS města Veltrusy zajišťují veškerou údržbu a úklid veřejného prostranství na katastru města a správu městského majetku, nedílnou součástí je i provozování sběrného místa. Práce je rozdělena do dvou režimů:

Letní údržba

 • čištění komunikací
 • zalévání travních ploch, keřových porostů, stromů a záhonů, parkových ploch včetně křovinných porostů
 • údržba uvedených ploch - sekání, shrabování, stříhání, okopávání a pletí záhonů, řezání větví, kácení menších stromů
 • sekání travních porostů podél komunikací výřezu křovin
 • opravy a údržba místních komunikací, krajnic vozovek včetně údržby a funkce odpadových vpustí a kanálů, chodníků, čištění příkopů podél vozovek a stávajího svislého DZ
 • opravy, údržba a mytí BUS zastávek
 • drobné opravy a údržba dětských hřišť
 • obnova vodorovného dopravního značení (DZ), instalace svislého DZ, instalace přenosného DZ
 • drobné bourací práce
 • drobné stěhovací práce
 • výsep a svoz odpadu z veřejných košů a ze stanovišť separovaného odpadu včetně jeho roztřídění, uskladnění a naložení pro odvoz ke zpracování a dalšímu využití
 • nakládání s nebezpečným odpadem

Zimní údržba

 • odstraňování sněhové vrstvy na komunikacích mechanizací - pluhování
 • čištění BUS zastávek
 • úklid chodníků od sněhu - ručně a drobnou mechanizací
 • odvoz sněhu z uvedených ploch
 • ošetření komunikací, chodníků a veřejných prostranství chemickým nebo inertním posypem
 • čištění odtokových žlabů/dešťových a kanálových vpustí pro odtok vody při oblěvě

Plán zimní údržby města Veltrusy

Další práce

 • oprava a údržba drobných mechanizačních strojů
 • údržba areálu hřbitova
 • drobné zednické práce
 • opravy a údržba městských budov, městského mobiliáře
 • koordinace se správou a údržbou silnic a s ostatními firmami vykonávající práce pro Město Veltrusy na katastru Veltrusy
 • příprava a zajištění při veřejných akcích města a jejich následný úklid

V případě nenadálých situací na katastru města řešíme a pomáháme s odstraněním škod:

 • živelné pohromy - povodně, bouřky a poryvy větru - pády větví/stromů,
 • různá poškození vlivem: počasí, dopravní nehodou, projevem vandalismu, atd.

Sběrné místo

Tříděný odpad

Bioodpad