Veltruské listy

VELTRUSKÉ LISTY

Veltruské listy (VL) jsou obecní zpravodaj vycházející zpravidla jednou za čtvrt roku (březen, červen, říjen a prosinec). Uzávěrka jednotlivých čísel je vždy 15. den předchozího měsíce:
  • 15. 2.
  • 15. 5.
  • 15. 9.
  • 15. 11.
Cílem Veltruských listů je přinášet veltruským občanům zprávy z obecního úřadu (zkrácené zápisy ze zasedání zastupitelstva, úřední informace), aktuální témata týkající se obce a jejího okolí, informace ze společenského, kulturního, sportovního, školního a spolkového dění, v neposlední řadě i historická témata. Obsahuje též inzertní část. Vychází v nákladu 350 kusů. Cena výtisku je 15 Kč a je v prodeji v několika veltruských obchodech a na městském úřadě.

VELTRUSKÝ INFOLIST

Veltruský infolist vychází pravidelně od roku 2015 v období mezi jednotlivými vydáními VL. Infolist má především přinášet důležité informace z obecního úřadu a místních spolků a aktualizovat kalendář plánovaných akcí. Infolist vychází v nákladu 800 kusů. Město jej distribuuje zdarma do všech veltruských domácností.

Listy vydává Městský úřad Veltrusy, Palackého 9.
Členové redakce jsou Barbora Bělková, Katka K. Vitochová, Lukáš Kohout, Soňa Dekastello, Kateřina Kohoutová.
Zpravodaj je schválen ministerstvem kultury pod číslem MK ČR E 10321.

Kontakt: listy@veltrusy.cz