Město

V této části webových stránek naleznete základní informace o městě Veltrusy – především o historii i současnosti města. Také zde najdete archiv místního zpravodaje Veltruských listů, aktuality a pozvánky na akce.

Město je řízeno jedenáctičlenným zastupitelstvem v čele se starostou a dvěma místostarosty. Poslední volby do obecního zastupitelstva se konaly v roce 2022. Výsledky komunálních voleb naleznete zde.

Veltrusy nemají zřízenu radu města, (ta je zřízena ve městech s více než čtrnáctičlenným zastupitelstvem). V rámci své samosprávné působnosti zastupitelstvo rozhoduje o zásadních otázkách života obce, tj. například schvaluje program rozvoje obce, rozpočet obce a vyúčtování hospodaření za uplynulý rok, schvaluje obecně závazné vyhlášky, zřizuje právnické osoby nebo zařízení apod. K přijetí usnesení zastupitelstva je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů, jednání jsou veřejná. Z jednání se pořizují zápisy, které lze najít v sekci dokumenty.

Dále je působnost obce a jejích orgánů legislativně vymezena Zákonem o obcích: 128/2000 Sb.

Rozsah výkonu státní správy obce v přenesené působnosti je dán zákonem o obcích, případně jinými zákony (např. zákon 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny). Protože naše město nemá tajemníka, spadá zajištění výkonu přenesené působnosti do kompetence starosty města.