Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č.106/1999 Sb.
 1. Oficiální název
 2. Důvod a způsob založení
 3. Organizační struktura
 4. Kontaktní spojení
 5. Případné platby lze poukázat
 6. DIČ
 7. Dokumenty
 8. Žádosti o informace
 9. Příjem a podání podnětů
 10. Předpisy
 11. Úhrady za poskytování informací
 12. Licenční smlouvy
 13. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
 14. Informace poskytnuté na žádost podle zákona o svobodném přístupu k informacím

1. Oficiální název:

Město Veltrusy

2. Důvod a způsob založení:

Obec Veltrusy vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990. S účinností od 1. 7. 1994 byla obec Veltrusy určena městem dle § 2 odst. 2 zákona České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s § 36a jednacího řádu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Město Veltrusy je základním územním samosprávným celkem a jeho činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Město:

 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území města
 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Město spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Při výkonu samostatné působnosti se město řídí při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem a v ostatních záležitostech též jinými právními předpisy vydanými na základě zákona. Město vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Při výkonu přenesené působnosti se orgány města řídí při vydávání nařízení města zákony a jinými právními předpisy a v ostatních případech též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů, které byly publikovány ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí, a opatřeními příslušných orgánů veřejné správy přijatými při kontrole výkonu přenesené působnosti. Nadřízeným orgánem města ve věcech přenesené působnosti je Krajský úřad Středočeského kraje.

Území města Veltrusy spadá v souladu se zákonem č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, a s vyhláškami Ministerstva vnitra č. 345/2020 Sb. a č. 346/2020 Sb. do správního obvodu města Kralupy nad Vltavou jako obce s pověřeným obecním úřadem a jako obce s rozšířenou působností.

Veltrusy mají vlastní matriční a stavební úřad.

nahoru na seznam

3. Organizační struktura

Nejvyšším orgánem města je zastupitelstvo města. Zastupitelstvo města rozhoduje ve věcech náležejících do samostatné působnosti města. Funkční období zastupitelstva města je čtyřleté. Iniciativními a kontrolními orgány zřizovanými zastupitelstvem jsou výbory.

Město je navenek zastupována starostou města, který v souladu s ust. § 99 odst. 2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vykonává funkci rady města. Výkonným orgánem města je městský úřad. Městský úřad je tvořen starostou města, místostarostou a zaměstnanci města zařazenými do městského úřadu. Starosta města stojí v čele městského úřadu a je nadřízen všem zaměstnancům města zařazeným do městského úřadu. Starostu města v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta. Městský úřad není dělen na odbory. Jako své iniciativní a poradní orgány může starosta města zřídit komise.

3.1 Zastupitelstvo města

3.2 Výbory

3.3 Organizace zřizované obcí

3.4 Organizační struktura městského úřadu

Starosta města (uvolněný)
Místostarosta města (uvolněný)

Asistent starosty - administrativní pracovník

Úsek matriky:

 • Matrikář

Úsek ekonomicko-správní

 • Ekonom
 • Referent hospodářsko-správní agendy
 • Referent vnitřní správy

Úsek technických služeb

 • Vedoucí pracovník
 • Pracovníci TS

Úsek stavební úřad

 • Vedoucí stavebního úřadu
 • Referent stavebního úřadu

Městská policie

 • Vedoucí strážník
 • Strážník

nahoru na seznam

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Město Veltrusy
Palackého 9
277 46 Veltrusy

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Město Veltrusy
Palackého 9
277 46 Veltrusy

4.3 Úřední hodiny

4.4 Telefonní čísla

4.5 Adresa internetové stránky

www.veltrusy.cz

4.6 Adresa podatelny (pro doručování listinných zásilek)

Město Veltrusy
Palackého 9
277 46 Veltrusy

4.7 Adresa e-podatelny

podatelna@veltrusy.cz

4.8 Datová schránka

yn2bwnn

nahoru na seznam

5. Případné platby lze poukázat

Bankovní účet číslo 0460025399/0800, vedený u České spořitelny, a. s., pobočka v Kralupech n. Vlt.
Platby lze provádět rovněž platební kartou nebo v hotovosti v podatelně městského úřadu v úředních hodinách.

6. IČ

00237272

7. DIČ

Město není plátcem DPH.

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

nahoru na seznam

9. Žádosti o informace

Podávání žádostí o poskytnutí informací obci Veltrusy a jejím orgánům a jejich poskytování se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se podávají následujícími způsoby:

 • ústně
  • osobně v podatelně městského úřadu
  • telefonicky na tel. čísle: 317 070 294 (podatelna)
 • písemně v listinné podobě
  • osobně v podatelně městského úřadu
  • poštou na poštovní adresu: Město Veltrusy, Palackého 9, 27746 Veltrusy
 • písemně v digitální podobě elektronickým podáním

Ústně podané žádosti se vyřizují pokud možno okamžitě, ústním sdělením informace. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba, aby podal žádost písemně.

Ze žádosti podané písemně musí být zřejmé, že je určena obci nebo jejímu orgánu a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Fyzická osoba musí v žádosti uvést své jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště, a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba musí v žádosti uvést svůj název, IČO, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Není-li ze žádosti zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není žádostí ve smyslu uvedeného zákona.

Pokud žádost neobsahuje zákonem předepsané údaje o žadateli, je nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, či je formulována příliš obecně, vyzve povinný subjekt (město nebo jeho orgán) žadatele ve lhůtě sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost doplnil či upřesnil. Pokud tak žadatel neučiní do třiceti dnů, žádost se bez dalšího odloží.

V případě, že se požadované informace nevztahují k působnosti města nebo jeho orgánů, žádost se odloží a tato skutečnost se sdělí do sedmi dnů ode dne doručení žádosti žadateli.

Písemně podané žádosti (úplné, srozumitelné, podané řádně se všemi náležitostmi) se vyřizují buď poskytnutím požadovaných informací do 15 dnů ode dne přijetí žádosti, nebo vydáním rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě její části, do 15 dnů ode dne přijetí žádosti.

Poučení: nelze poskytnout informaci, která má povahu:

 • názoru, budoucího rozhodnutí, nově vytvářené informace v souladu s § 2 odst. 4 zákona o informacích,
 • utajované skutečnosti v souladu s § 7 zákona o informacích,
 • obchodního tajemství ve smyslu § 9 zákona o informacích,
 • informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, podle §10 zákona o informacích,
 • předmětu ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským ve smyslu § 11 zákona o informacích,
 • osobního údaje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Povinný subjekt může provést další omezení práva na informace v souladu s § 11 a 12 zákona o informacích.

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti (popř. její části) o poskytnutí informace, se lze odvolat ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 - Smíchov, a to ve lhůtě patnácti dnů ode dne doručení rozhodnutí, podáním učiněným prostřednictvím povinného subjektu (města nebo jeho orgánu). Rozhodnutí o odmítnutí žádosti (popř. její části) je doručeno dnem převzetí jeho stejnopisu, nejpozději však desátým dnem od jeho uložení na poště. V případě doručování do datové schránky je dnem doručení rozhodnutí o odmítnutí žádosti (popř. její části) okamžik přihlášení oprávněné osoby do datové schránky, nejpozději však desátý den ode dne dodání rozhodnutí do datové schránky.

Proti postupu při vyřizování žádosti o informace může žadatel o informace podat stížnost v případě, že nesouhlasí s vyřízením žádosti odkazem na zveřejněnou informaci, nebo mu nebyla po uplynutí lhůty pro poskytnutí informace požadovaná informace poskytnuta ani mu nebyla předložena konečná licenční nabídka ani nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo mu byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo nesouhlasí s výší úhrady za poskytnutí informace. Stížnost se podává u povinného subjektu (města nebo jeho orgánu), lze ji podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, je nutno o ní sepsat písemný záznam. Stížnost se podává u povinného subjektu (města nebo jeho orgánu), a to do 30 dnů ode dne doručení sdělení o odkazu na zveřejněnou informaci, nebo odložení žádosti o informace pro nepříslušnost, nebo sdělení výše úhrady za poskytnutí informací, nebo ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace. O stížnosti rozhoduje Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov.

Informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, jsou zveřejňovány na základě ust. § 5 odst. 3) citovaného zákona způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Za poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je město oprávněno žádat úhradu nákladů spojených s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat, odesláním informací žadateli a mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací dle Sazebníku úhrad za poskytování informací. Tato skutečnost bude žadateli písemně oznámena před poskytnutím informace, poskytnutí informace je v tomto případě podmíněno zaplacením požadované úhrady.

nahoru na seznam

10. Příjem a podání podnětů

Každá fyzická i právnická osoba může podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání těmito způsoby:

 • ústně
  • osobně v podatelně městského úřadu
  • telefonicky na tel. čísle: 317 070 294 (podatelna)
 • písemně v listinné podobě
  • osobně v podatelně městského úřadu
  • poštou na poštovní adresu: Město Veltrusy, Palackého 9, 27746 Veltrusy
 • písemně v digitální podobě elektronickým podáním

Obdobně lze obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob.

Na podání učiněné ústně, telefonicky nebo elektronicky bez kvalifikovaného elektronického podpisu nebo uznávaného elektronického podpisu poskytnou orgány města v jednoduchých záležitostech ústní, telefonickou nebo elektronickou informaci; takto učiněná podání však nemohou být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení.

nahoru na seznam

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších právních předpisů, podle nichž město a jeho orgány jednají a rozhodují, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k obci a jejím orgánům (uvedené předpisy jsou k nahlédnutí v úředních hodinách na městském úřadě):

 • ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky
 • zákon č 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
 • vyhláška Ministerstva vnitra č. 345/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem
 • vyhláška Ministerstva vnitra č. 346/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu
 • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
 • vyhláška Ministerstva vnitra č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
 • zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů
 • zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
 • zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
 • nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků
 • zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů
 • zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
 • zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
 • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
 • zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
 • zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád)
 • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
 • zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech
 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
 • zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách
 • zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
 • zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
 • zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

11.2 Vydané právní předpisy

Město vydává obecně závazné vyhlášky a nařízení města.

nahoru na seznam

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, jsou poskytovány za úhradu nákladů spojených s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat, odesláním informací žadateli a mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací dle Sazebníku úhrad za poskytování informací:

 • Běžné poskytování informací je zdarma.
 • Cena kopie nebo počítačového výstupu, je-li informace poskytována formou kopie nebo počítačového tisku
černobílá kopie formát A4

jednostranná 3 Kč
oboustranná 5 Kč

  formát A3 jednostranná 3 Kč
oboustranná 5 Kč
barevná kopie formát A4 jednostranná 6 Kč
oboustranná 8 Kč
  formát A3 není možná
 • Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se stanoví sazba úhrady za každou i započatou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem ve výši 80 Kč. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více pracovníky bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého pracovníka.
 • Paušál provozních nákladů (materiál, energie) – 15 Kč
 • Ostatní náklady – dle skutečných vynaložených nákladů
 • Cena technického nosiče dat, je-li informace poskytována formou záznamu na technickém nosiči – CD/DVD disk – 10 Kč
 • Náklady za použitou nebo požadovanou poštovní službu se hradí ve výši skutečných nákladů.

​12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Nadřízený orgán nevydal žádné rozhodnutí o výši úhrad za poskytnutí informací.

nahoru na seznam

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

Nejsou.

13.2 ​Výhradní licence

Město ani jeho orgány neposkytly žádné výhradní licence podle ust. § 14a odst. 4) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

nahoru na seznam

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

nahoru na seznam

15. Informace poskytnuté na žádost podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

nahoru na seznam