Poplatky

1/ Druhy poplatků:

 1. Poplatek za odpady
 2. Poplatek ze psů
 3. Poplatek za užívání veřejného prostranství
 4. Poplatek ze vstupného
 5. Poplatek z pobytu
 6. Poplatek za hlášení městským rohlasem
 7. Poplatky z hrobů

2/ Hrazení poplatků

Poplatek za svoz odpadu

 • poplatek je splatný vždy do 31. 3. každého roku
 • výše poplatku je stejná pro všechny občany včetně dětí do čtyř let věku
 • četnost svozu SKO (směsný komunální odpad):  1x za 14 dní
  • lichý čtvrtek lokalita u hřbitova
  • sudý čtvrtek lokalita u školy
 • harmonogram svozu tříděného odpadu ze sběrných stanovišť:
  • papír - 3x týdně: úterý, pátek, neděle
  • plast - 3x týdně: pondělí, středa, sobota
  • sklo - 1x za 14 dní: středa v lichém týdnu
  • tetrapak, kovy, oleje: 1x za měsíc
 • známky na popelnice vyzvednete v podatelně MěÚ 
fyzická osoba přihlášená v obci 800 Kč/rok
vlastník nemovitosti (tedy domu, bytu či rekreačního objektu), ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce    800 Kč/rok

Výši poplatku schválilo zastupitelstvo města na svém 13. zasedání 13. 12. 2023 jako obecně závaznou vyhlášku č. 1/2023. Všechny vyhlášky jsou zveřejněny na webu města v sekci Úřad/Městský úřad/Vyhlášky a nařízení.

Podnikatelé řeší likvidaci odpadu ve své režii

Podnikatelé mají povinnost uzavřít vlastní smlouvu o svozu odpadu ze svého podnikání (směsného,  tříděného i objemného) se svozovou firmou (např. FCC). Kontaktní osobou pro správu živnosten­ských smluv u společnosti FCC je:

 • Radka Rejšková - Specialista pro nakládání s odpady
 • FCC Česká republika, s. r. o., Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8
 • mobil: +420 602 739 104, e-mail: Radka.Rejskova@fcc-group.cz

zpět na seznam

Poplatek ze psů

Poplatek je splatný vždy do 31. 3. každého roku

Sazba poplatku ze psů činí ročně:

1. za prvního  250 Kč/rok
2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300 Kč/rok

Sazba poplatku za psa, jehož držitelem je osoba starších 65 let činí ročně:

1. za prvního  200 Kč/rok
2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 250 Kč/rok

Výše poplatku se řídí obecně závaznou vyhláškou č. 1/2021 schválenou zastupitelstvem města na 29. zasedání 30. 6. 2021. Všechny vyhlášky jsou zveřejněny na webu města v sekci Úřad/Městský úřad/Vyhlášky a nařízení.

zpět na seznam

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství.

Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den užívání veřejného prostranství:

za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb 2 Kč/m2/den
za umístění prodejního zařízení (např. stánku, pultu určeného k prodejním účelům) 30 Kč/m2/den
za umístění prodejního zařízení (např. stánku, pultu určeného k prodejním účelům), a to k prodeji vlastních produktů 10 Kč/m2/den
za umístění zařízení cirkusů, lunaparků, a jiných obdobných atrakcí 5 Kč/m2/den
za užívání veřejného prostranství k tvorbě filmových a televizních děl 5 Kč/m2/den
za umístění stavebního zařízení, skládek a výkopových prací v případě provádění inženýrských a liniových staveb 5 Kč/m2/den
za umístění stavebního zařízení, za skládku stavebního materiálu a provádění výkopových prací v ostatních případech 10 Kč/m2/den
za umístění skládky materiálu v kontejneru nebo nákladním přívěsu 10 Kč/m2/den
za umístění přenosného reklamního zařízení (např. přenosných poutačů, reklamních stojanů) 2 Kč/m2/den
v případech zvláštních užívání veřejného prostranství neuvedených v předešlých bodech 10 Kč/m2/den

Dnem se rozumí jeden kalendářní den bez ohledu na to, kterou a jak velkou část poplatník využije.

Paušální sazba poplatku za užívání veřejného prostranství činí:

za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb 50 Kč/týden
za umístění reklamního zařízení nebo vystavené zboží před obchodem (i stánkem) 500 Kč/rok
za umístění trvalého plošného reklamního zařízení (např. billboardy) 600 Kč/m2/rok
užívání veřejného prostranství před vlastním domem (nemovitostí) pro skládku materiálu umístěním kontejneru nebo nákladního přívěsu 50 Kč/týden
užívání veřejného prostranství pro umístění stavebního zařízení před vlastním domem (nemovitostí) za účelem provádění stavebních nebo obdobných prací směřujících ke zlepšení vzhledu nemovitosti 50 Kč/týden

Volbu placení poplatku paušální částkou včetně výběru varianty paušální částky sdělí poplatník správci poplatku v rámci povinného ohlášení.

Výše poplatku se řídí obecně závaznou vyhláškou č. 1/2021 schválenou zastupitelstvem města na 29. zasedání 30. 6. 2021.

zpět na seznam

Poplatek ze vstupného

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která pořádá kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akci. Poplatník je povinen nejpozději 7 dnů před konáním akce oznámit městu pořádání akce.

Sazba poplatku z úhrnné částky vybraného vstupného činí pro:

prodejní akce (burzy, tržiště, aukce) 20 %
kulturní akce erotického charakteru a striptýzy 20 %


Sportovní, reklamní a ostatní kulturní akce (kromě kulturních akcí erotického charakteru a striptýzů) jsou od poplatku osvobozeny. Poplatek ze vstupného je splatný do 7 dnů ode dne pořádání akce.

Výše poplatku se řídí obecně závaznou vyhláškou č. 1/2021 schválenou zastupitelstvem města na 29. zasedání 30. 6. 2021.

zpět na seznam

Poplatek z pobytu

Plátcem poplatku je poskytovatel ubytování, který poplatek vybere od osoby ubytované. Plátce poplatku je povinen městu ohlásit zahájení činnosti spočívající v poskytování ubytování ve lhůtě do 30 dnů od zahájení této činnosti nebo od platnosti vyhlášky. Plátce poplatku je povinen odvést vybraný poplatek z pobytu čtvrtletně nejpozději 15 dnů od uplynutí daného čtvrtletí.

sazba poplatku z pobytu 30 Kč za každý započatý den pobytu

Výše poplatku se řídí obecně závaznou vyhláškou č. 1/2021 schválenou zastupitelstvem města na 29. zasedání 30. 6. 2021.

zpět na seznam

Poplatek za hlášení městským rozhlasem

Účel hlášení cena za 1 hlášení
Hlášení pro komerční účel 100 Kč
Hlášení úmrtí 0 Kč
Hlášení pro spolky ve městě 0 Kč
Ztráty a nálezy zvířat nebo věcí 0 Kč

Město Veltrusy si dále vyhrazuje právo ze závažných důvodů odmítnout hlášení místním rozhlasem (porucha rozhlasu, nevhodnost rozhlasu apod.)

Schváleno zastupitelstvem města dne 15. 6. 2016.

zpět na seznam

Poplatky z hrobů

Smlouva o nájmu hrobového místa se uzavírá na 10 let. Ceny jsou schválené Zastupitelstvem města dne 29. 11. 2017.

Nájem 5 Kč/m2/rok
Služby 25 Kč/m2/rok
Celkem 30 Kč/m2/rok

Ceník služeb:

Výkop hrobu k uložení rakve se zemřelým, vč. následného zasypání a prvotní úpravou hrobu
Příplatek za ztíženou manipulaci se zeminou (mrazy, sucha)
Hrob dětský
3.700 Kč
1.000 Kč

1.850 Kč

Výkop prohloubeného hrobu k uložení rakve se zemřelým, vč. následného zasypání a prvotní úpravou hrobu
Příplatek za ztíženou manipulaci se zeminou (mrazy, sucha)
4.500 Kč
 
1.000Kč
Otevření a uzavření hrobky pro pohřeb 1.200 Kč
Otevření hrobu nebo hrobky pro exhumaci 600 Kč
Otevření a uzavření velkou kdycí deskou pro uložení nebo vyjmutí urny 450 Kč
Otevření a uzavření malou kdycí deskou pro uložení nebo vyjmutí urny 120 Kč
Uložení urny do země nebo její vyjmutí za účasti pozůstalých 120 Kč
Uložení urny do země nebo její vyjmutí bez účasti pozůstalých
Uložení nebo vyjmutí urny nájemcem hrobového místa
60 Kč
60 Kč
Uložení urny na dno hrobky nebo její vyjmutí 230 Kč
Přesypání urny 150 Kč
Exhumace nezetlelých ostatků 6.800 Kč
Každá další exhumace v jednom hrobovém místě nezetlelých ostatků 2.900 Kč
Exhumace zetlelých ostatků 4.400 Kč
Každá další exhumace v jednom hrobovém místě zetlelých ostatků 1.100 Kč
Úklid v hrobce (cena za 1 hodinu práce) 150 Kč
Rozebrání rámu, naložení a uskladnění z důvodu pohřbu či odklizení po ukončení nájmu 600 Kč
Dosypání hrobu po slehnutí zeminy 250 Kč
Pronájem kaple ke smutečnímu rozloučení 1.500 Kč

zpět na seznam

Poplatky lze uhradit

 • přes platební portál Středočeského kraje (prosíme upřednostněte tuto možnost, známky na popelnice můžete pak 3. pracovní den po platbě vyzvednout v podatelně MěÚ)
 • převodem na účet města (známky na popelnice můžete pak 2. pracovní den po platbě vyzvednout v podatelně MěÚ):
  • číslo účtu: 0460025399/0800 (Česká spořitelna, a. s.)
  • specifické symboly:
   • poplatek za odpady - 1340 (variabilní symbol: číslo popisné, zpráva pro příjemce: příjmení)
   • poplatek ze psů - 1341 (variabilní symbol: číslo popisné, zpráva pro příjemce: příjmení)
   • poplatek za užívání veřejného prostranství - 1343
   • poplatek ze vstupného - 1344
   • poplatek z pobytu - 1345
   • poplatek za hlášení městským rozhlasem - 2111
   • poplatky z hrobů - 3632
 • nebo hotově či bezkontaktně kartou/mobilem  v podatelně MěÚ, Palackého 9, vstup v přízemí vpravo (známky na popelnice obdržíte hned).

zpět na seznam