Moderní a otevřený úřad

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Aktuálně pr​obíhá

Byla dokončena

His​torie projektu

Výstupy projektu

 1. Manuál pro zveřejňování článků na webu města
 2. Územní plán
 3. Komunikační plán a plán rizik
 4. Studie - strategie nakládání s majetkem města
 5. Studie proveditelnosti - výstavba sběrného dvora
 6. Studie proveditelnosti - rekonstrukce hlavní třídy (přílohy: Koordinační situace severKoordinační situace středKoordinační situace jih, Vzorové příčné řezy komunikace, Podélný profil komunikace, Detaily) Celá dokumentace je k nahlédnutí na MěÚ.
 7. Studie proveditelnosti - výstavba multifunkčního centra, dotazníkové šetření
 8. Studie proveditelnosti - revitalizace veřejné zeleně
 9. Strategie pro spolupráci města a Veltruského zámku
 10. Studie potřebnosti a stanovení rozsahu sociálních služeb
 11. Vyhodnocení vytíženosti jednotlivých pracovníků
 12. Vyhodnocení úrovně potenciálu potřebných kompetencí vedoucích  pracovníků
 13. Vyhodnocení úrovně potenciálu potřebných kompetencí řadových  pracovníků
 14. Úprava organizační struktury
 15. Audit personálních procesů
 16. Analýza pracovních smluv
 17. Analýza směrnic úřadu
 18. Tvorba kompetenčního modelu (příloha: Kompetenční model)
 19. Aktualizace popisu pracovních míst (příloha: Popis pracovních míst)
 20. Tvorba systému hodnocení a odměňování
 21. CAF - Sebehodnotící zpráva
 22. CAF - Akční plán zlepšování