Městská policie

Kontakt

adresa: Služebna městské policie (přízemí městského úřadu), Palackého 9, 277 46 Veltrusy
e-mailmestska.policie@veltrusy.cz

Dle § 3, odst. 1 zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, Obecní policii řídí starosta.

Představení strážníků:

Velitel MP Veltrusy - Josef Mošna

Zástupce velitele MP Veltrusy - Bc. Miroslav Maršík

Prevence kriminality Veltrusy - prap. Lucie Havránková

Oprávnění strážníků

Strážník obecní policie má právní subjektivitu (postavení vůči fyzickým a právnickým osobám) ve smyslu ustanovení § 89, odst. 9, zákona č. 140/1961 Sb. (trestní zákoník) jako úřední osoba.

Oprávnění podle zákona o obecní policii

 • oprávnění požadovat vysvětlení,
 • oprávnění předvést osobu,
 • oprávnění odebrat zbraň,
 • oprávnění odejmout věc,
 • oprávnění zakázat vstup na určená místa,
 • oprávnění otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor,
 • oprávnění vstupovat do živnostenských provozoven,
 • oprávnění použít donucovacích prostředků,
 • oprávnění použít služebního psa,
 • oprávnění použít služební zbraň,
 • oprávnění použít technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla,
 • oprávnění získávat z informačních systémů příslušných orgánů údaje o osobách,
 • oprávnění pořizovat obrazové, zvukové nebo jiné záznamy.

Oprávnění podle zákona o přestupcích či jiných zákonech, kde je přestupek definován

 • oprávnění projednávat přestupky
 • oprávnění ukládat pokuty v blokovém řízení

Oprávnění podle zákona o silničním provozu

 • oprávnění zastavovat vozidla,
 • oprávnění pokyny usměrňovat silniční provoz (stejně jako policie ČR),
 • oprávnění požadovat od řidiče ke kontrole řidičský průkaz, občanský průkaz nebo jiný průkaz totožnosti a osvědčení o technické způsobilosti vozidla (malý technický průkaz),
 • oprávnění měřit rychlost vozidel,
 • oprávnění rozhodovat o odtažení vozidla,
 • oprávnění používat výstražného, zvukového a světelného zařízení na vozidle (modrý maják),
 • oprávnění provádět u řidiče a učitele autoškoly dechovou zkoušku, zda není ovlivněn alkoholem,
 • oprávnění vyzvat řidiče a učitele autoškoly aby se podrobil vyšetření, zda není ovlivněn alkoholem (odběr krve, odběr slin),
 • oprávnění vyzvat řidiče a učitele autoškoly aby se podrobil vyšetření, zda není pod vlivem jiné návykové látky, než je alkohol.

Oprávnění podle zákona o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami

 • oprávnění provádět u osoby vyšetření pomocí dechové zkoušky nebo odběru slin zda není ovlivněna alkoholickým nápojem,
 • oprávnění vyzvat osobu aby se podrobila vyšetření, zda není ovlivněna alkoholem (odběr krve, odběr slin),
 • oprávnění vyzvat osobu aby se podrobila vyšetření, zda není pod vlivem jiné návykové látky, než je alkohol,
 • oprávnění vykázat osobu z míst, kde je zákaz kouření, pokud tato osoba zákaz kouření porušuje,
 • oprávnění provádět kontrolu nad dodržováním tohoto zákona

Další oprávnění, osvědčení

 • oprávnění držet a nosit střelnou zbraň (držitel zbrojního průkazu skupiny D, starý zbrojní průkaz skupiny E)
 • oprávnění k řízení motorových vozidel (držitel řidičského průkazu skupiny B)
 • profesní osvědčení k řízení služebních motorových vozidel, které používají výstražné a zvukové zařízení - modrý maják (přezkoušení se provádí každé tři roky)
 • zdravotní způsobilost k řízení služebních motorových vozidel, které používají výstražné a zvukové zařízení - modrý maják

Působnost Městské Policie

Obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku a plní zejména tyto úkoly:

 • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
 • dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití
 • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce
 • se podílí v rozsahu stanoveném zákonem nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích
 • se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených zákonem činí opatření k jeho obnovení
 • se podílí na prevenci kriminality v obci
 • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci  
 • odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce
 • poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje o obecní policii.

Městská policie Veltrusy má podle §3a zákona č. 553/ 1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, uzavřenou veřejnoprávní smlouvu s obcí Zlosyň a s obcí Nová Ves.

Městská policie Veltrusy má oprávněnost výkonu pravomoci na katastrálních územích:

 • Veltrusy
 • Zlosyň
 • Nová Ves, Staré Ouholice, Nové Ouholice, Miřejovice, Vepřek

Časté dotazy

CO JE PŘESTUPEK?

Přestupkem je společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně označen a který vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin.

K odpovědnosti za přestupek postačí zavinění z nedbalosti, nestanoví-li zákon výslovně, že je třeba úmyslného zavinění.

JAKÉ SANKCE LZE ULOŽIT ZA SPÁCHANÝ PŘESTUPEK?

Správní tresty za přestupky stanoví § 35 zákona č. 250/2016 Sb., o přestupcích nebo příslušný zákon, který přestupek definuje.

Za přestupek lze uložit tyto správní tresty:

 • Napomenutí
 • Pokutu
 • Zákaz činnosti
 • Propadnutí věci nebo náhradní hodnoty
 • Zveřejnění rozhodnutí o přestupku

Oproti termínu „bloková pokuta“ je nový termín „uložení pokuty příkazem na místě“. Příkazem na místě lze uložit napomenutí nebo pokutu (právní úprava: • § 91 a § 92 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“ nebo „zákon č. 250/20/16 Sb.“), • § 150 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.) 

ZPŮSOBY ŘEŠENÍ PŘESTUPKŮ

Přestupky lze řešit podle zákona č.250/2016 Sb., uložením pokuty a to buď v přestupkovém řízení, které je vedeno správním orgánem nebo v blokovém řízení vedeném správním orgánem, pověřenou osobou nebo jinými orgány zmocněnými k tomu zvláštními zákony, anebo v příkazním řízení vedeném správním orgánem.

Byla-li Vám strážníkem Obecní policie za zjištěný přestupek uložena pokuta v blokovém řízení, lze celou záležitost uzavřít jejím zaplacením:

 1. v hotovosti na místě, dokladem (stvrzenkou) o zaplacení této pokuty jsou „bloky na pokutu“, které strážník vydá přestupci po zaplacení stanovené částky.
 2. zjistí-li však přestupce po projednání přestupku v blokovém řízení, že nemá u sebe potřebný finanční obnos na zaplacení uložené pokuty, vydá mu strážník na místě „Blok na pokutu na místě nezaplacenou“ spolu s předtištěnou poštovní poukázkou typu A. Zároveň přestupce poučí o možných způsobech úhrady.

Přestupek je tedy z hlediska projednání a vyřešení uzavřen, avšak zůstává dluh vůči Městské policii, který je třeba v zákonné lhůtě 15 dnů ode dne vystavení bloků uhradit. Pokud k této úhradě nedojde, bude tato dlužná částka předána k vymáhání příslušnému soudu formou exekuce.

Činnost strážníků Městské policie Veltrusy

(aktuální příspěvky o činnosti MP budou vkládány průběžně)