Mateřská školka

Kontakt

adresa: Mateřská škola Veltrusy, okres Mělník, U Školy 567, 277 46 Veltrusy
tel.: 315 781 140
e-mail: info@skolkaveltrusy.cz
web: www.skolkaveltrusy.cz
zřizovatel: Město Veltrusy

ředitelka školky: Klára Válková (pověřená vedením)
tel.:  315 781 140
e-mail:

školní jídelna: 315 781 230

Třídy

4 věkově homogenní třídy (děti jsou do tříd zařazovány podle věku):
1. třída BERUŠKY: děti 3 – 4leté  (max. 28) 2 učitelky, tel. 736 167 788
2. třída ŽABIČKY: děti 4 – 5leté  (max. 28) 2 učitelky, tel. 732 163 875
3. třída MOTÝLCI: děti  5 – 6leté (max. 24) 2 učitelky, tel. 739 924 054
4. třída KUŘÁTKA: děti 6 – 7leté  (max. 28) 2 učitelky, tel. 604 956 666

Jednotlivé třídy nejsou specificky zaměřené, uplatňované metody a formy práce jsou obsaženy ve vzdělávacím obsahu Školního vzdělávacího programu MŠ s názvem „OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS“ a v rámci týdenního třídního plánu vytvořeného pedagogem pro každou třídu zvlášť. 

Pružný denní řád umožňuje reagovat na individuelní potřeby dětí, plánování činností vychází ze zájmů a potřeb dětí, dle aktuálních situací. V MŠ je zaveden předadaptační a adaptační režim.

Hlavní cíle Školního vzdělávacího programu a koncepce Mateřské školy Veltrusy:

Dostatečně laskavým, vstřícným, přátelským a podnětným prostředím probouzet v dítěti aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat, objevovat, ale i s odvahou ukázat, co vše umí, zvládne a dokáže. Rozvíjet pozitivní citové vztahy k sobě i druhým, vytvářet ovzduší vzájemné důvěry. Všestranně a nenásilně rozvíjet osobnost dítěte, poskytnout mu určitou volnost a soukromí. Nenutit děti do činnosti. Cílem by mělo být šťastné dítě, které se do MŠ těší. Usilovat o tzv. „OTEVŘENOU MATEŘSKOU ŠKOLU“ – přístupnou a důvěryhodnou. Aktivně spolupracovat s rodiči, společnými akcemi pěstovat vzájemné vztahy, umožnit rodiči přístup do tříd a účastnit se vzdělávacího programu, mít možnost do něj zasahovat a spolupodílet se na jeho tvorbě, pomáhat při zlepšování prostředí MŠ, společně s učitelkami plánovat akce. Nabízet rodičům možnost být s dítětem v průběhu adaptačního období. Respektovat rodinnou výchovu a přiblížit se metodami rodinnému prostředí. Klást důraz na prožitkové učení a úzkou spolupráci s rodinou.