Přehled usnesení z 10. zasedání zastupitelstva

Přinášíme přehled usnesení z 10. zasedání zastupitelstva města Veltrusy, které se konalo ve středu 6. září 2023.

10. zasedání 6. 9. 2023

Přítomni: Bělková, Dekastello, Hrubešová, Kohout, Koldinský, Machová, Novák, Víšková, Volák
Nepřítomen: Krčmová, Pražák

1/ Schválení programu 10. zasedání

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje program 10. Zasedání.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

2/ Schválení ověřovatelů

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje zastupitelku Ing. Soňu Machovou, Ph.D. a zastupitelku Mgr. Václavu Víškovou ověřovateli 10. zápisu ze dne 6. 9. 2023.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

3/ Vydání Zrušení části Regulačního plánu Veltrus v části “Za Kaplí” - prohlášení

Zastupitelstvo města Veltrusy prohlašuje, že návrh Zrušení části Regulačního plánu Veltrus v části Za Kaplí není v rozporu s výsledky projednání a s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) uvedenými v § 68 odst. 4.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

4/ Vydání Zrušení části Regulačního plánu Veltrus v části “Za Kaplí” - vydání opatření obecné povahy

Zastupitelstvo města Veltrusy vydává podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, dále také jen „stavební zákon“, v souladu s § 71 odst. 3 a odst. 6 stavebního zákona, ustanovením § 62 odst. 1 stavebního zákona, a dle § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, opatřením obecné povahy Zrušení části Regulačního plánu Veltrus v části Za Kaplí v rozsahu pozemků ve vlastnictví Města Veltrusy.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

5/ Schválení smlouvy se SFŽP - dotace na elektromobil

Zastupitelstvo města Veltrusy v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s podpisem Smlouvy č. 5220300240 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky na projekt: „Nákup užitkového elektromobilu“.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

6/ Souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu zastupitelky

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi členkou zastupitelstva města Mgr. Václavou Víškovou a Městem Veltrusy ve formě dohody o provedení práce s účinností od 15. 9. 2023.

 • Pro: 7
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 1 (Víšková)

18:47 příchod zastupitele Nováka

7/ Záměr pronajmout nebytové prostory v lékařském domě (Palackého 117)

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje záměr pronajmout nebytové prostory v druhém nadzemním podlaží budovy na adrese Palackého č. p. 117, Veltrusy, 277 46 (stavba občanského vybavení) v k. ú. a obci Veltrusy, okres Mělník (LV 10001) – tzv. „lékařský dům“, a to za účelem provozování lékařských služeb - zubní ordinace a ukládá starostovi města záměr zveřejnit a připravit nájemní smlouvu.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

8/ Záměr pronájmu pozemku parc. č. 562/1 (zahrada)

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje záměr pronajmout pozemek parc. č. 562/1 o výměře 1.138 m2 zapsaný v katastru nemovitostí v k. ú. a pro obec Veltrusy a ukládá místostarostovi Lukáši Kohoutovi záměr zveřejnit a připravit nájemní smlouvu.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

9/ Odvolání stávajícího člena finančního výboru

Zastupitelstvo města Veltrusy odvolává Tomáše Bednáře z funkce člena finančního výboru.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 1 (Hrubešová)

10/ Volba nového člena finančního výboru

Zastupitelstvo města Veltrusy volí do funkce člena finančního výboru Ing. Ludmilu Hrubešovou.

 • Pro: 8
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 1 (Hrubešová)

11/ Schválení dodavatele dětského a cvičebního hřiště v lokalitě “Za Kaplí” - zrušení usnesení

Zastupitelstvo města Veltrusy ruší usnesení č. 14 ze 39. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy, které se konalo 8. června 2022.

 • Pro: 9
 • Proti: 0
 • Zdrželi se: 0

12/ Schválení dodavatele dětského a cvičebního hřiště v lokalitě “Za Kaplí” - schválení dodavatele

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje realizaci projektu ORLEN Unipetrol lidem Vybudování hřiště “Za Kaplí” firmou Hřiště hrou s.r.o, Sobotecká 810, Turnov, IČO: 03673073, v hodnotě do 999.000 Kč bez DPH.

 • Pro: 8
 • Proti: 1 (Hrubešová)
 • Zdrželi se: 0