Přehled usnesení ze 2. zasedání zastupitelstva 16. 11. 2022

Přinášíme přehled usnesení ze 2. zasedání zastupitelstva města Veltrusy, které se konalo ve středu 16. listopadu 2022.

Upozorňujeme, že právně relevantní je pouze text usnesení obsažený v zápisu ze zasedání zastupitelstva města. Zde uvedený přehled usnesení má především informativní charakter, jeho správnost lze prokázat výhradně shodou se zněním usnesení obsaženého v zápisu.

Všechny zveřejněné zápisy ze zasedání zastupitelstva najdete na stránce Zápisy ze zasedání.
Přehledy usnesení postupně doplňujeme na stránce Usnesení zastupitelstva.

--------------------------------------------------

2. zasedání 16. 11. 2022

Přítomni: Bělková, Dekastello, Kohout, Koldinský, Krčmová (od 18:31), Machová, Novák, Pražák, Víšková, Volák
Nepřítomni: Hrubešová

1/ Schválení programu 2. zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje program 2. zasedání.
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi se: 0

2/ Schválení ověřovatelů

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje Mgr. Soňu Dekastello a Mgr. Václavu Víškovou ověřovateli 2. zápisu ze dne 16. 11. 2022.
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 2 (Mgr. Dekastello, Mgr. Víšková)

3/ Volba předsedy a členů kontrolního výboru

Zastupitelstvo města Veltrusy volí předsedou kontrolního výboru Bc. Michala Koldinského. Zastupitelstvo města Veltrusy volí členy kontrolního výboru Ing. Jakuba Andrleho a Ing. Jaroslava Morávka.
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi se: 1 (Bc. Koldinský)

4/ Odměny členů a předsedů výborů a komisí, kteří nejsou zastupiteli

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje odměny členům výborů a komisí a předsedům komisí, kteří nejsou zároveň zastupiteli v následujících výších:
- Člen výboru či komise, který není zastupitelem 843 Kč / měsíc
- Předseda komise, který není zastupitelem 1.264 Kč / měsíc
Odměny budou vypláceny každý měsíc, a to za uplynulé období zpětně.
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi se: 0

5/ Rozpočtové opatření č. 6/2022

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje dle ust. písm. b, odst. 2 § 84 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, rozpočtové opatření č. 6/2022 v předložené podobě.
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi se: 0

Příchod Věry Krčmové: 18:31

6/ Kompetence starosty k provádění rozpočtových opatření

Zastupitelstvo schvaluje kompetence starosty k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
- rozpočtové příjmy v neomezené výši
- rozpočtové výdaje v závazných ukazatelích (paragrafy rozpočtové skladby) do výše 400.000 Kč celkem za rozpočtové opatření v jednom kalendářním měsíci.  Pokud se bude jednat o rozpočtové opatření týkající se rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků, transferů i jejich vypořádání, v případě úhrad nutných v rámci vyhlášeného stavu nouze a úhradu pokut, jejichž pozdní zaplacení by představovalo platbu sankčních prostředků, může se jednat i o částky vyšší
- poslední rozpočtové opatření, které bude mezi posledním zasedáním zastupitelstva města a posledním dnem v kalendářním roce v plném rozsahu v příjmech i výdajích
O všech takto provedených rozpočtových opatřeních bude starosta/místostarosta informovat zastupitelstvo města na nejbližším zasedání.
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 0

7/ Určení zastupitele pro pořízení ÚP

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje Mgr. Filipa Voláka, starostu města, jako určeného zastupitele pro pořízení územního plánu města Veltrusy pro celé volební období 2022 – 2026.
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 0

8/ Plánovací smlouva k projektu 9 RD U Střelnice

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje následující změny v Plánovací smlouvě k projektu „9 RD U Střelnice“ schválené na 42. zasedání dne 15. 9. 2022:
v čl. II. bod 3.:
text: Místo (tzv. ‚sběrné hnízdo‘) rozměr min. 2 x 8,5 m (tj. pro 5 kontejnerů o objemu 1100 l).
bude nahrazen větou: Místo (tzv. ‚sběrné hnízdo‘) bude mít rozměr min. 2 x 8,5 m (tj. pro 5 kontejnerů o objemu 1100 l, nebude zde umístěn kontejner na sklo).
čl. III. bod 9.:
text: a to do 14 dnů od okamžiku,
bude nahrazen textem: a to do 30 dnů od okamžiku.
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 0

9/ Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6032111/ME Veltrusy, č. parc. 678/9 ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s. na pozemku parc. č. 562/10, 1098/102, 1098/95, 1098/20, 1098/100, 1098/29, 1098/23, 1098/31, 1098/18, 1098/27, 1098/30 a 1098/4 v k. ú. Veltrusy. Částka za zřízení věcného břemene bude činit 6.800 Kč.
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 0

10/ Žádost o pronájem pozemku p. č. 125/78 v ul. Jiráskova

Zastupitelstvo města Veltrusy pověřuje místostarostu města Lukáše Kohouta přípravou záměru na pronájem pozemku v majetku města parc. č. 125/78 o výměře 73 m2 v k. ú. Veltrusy, vedených v katastru nemovitostí jako „orná půda“.
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 0

11/ Nákup chromebooků pro ZŠ

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s uzavřením kupní smlouvy od dodavatele Alicom, s. r. o., Komenského 2466/15a, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 25044419, na dodávku 30 kusů chromebooků pro ZŠ Veltrusy v celkové výši zakázky 337.500 Kč bez DPH.
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi se: 1 (Mgr. Víšková)