Přehled usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města (3. 5. 2023)

Přinášíme přehled usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Veltrusy, které se konalo ve středu 3. května 2023.

7. zasedání 3. 5. 2023

Přítomni: Bělková, Dekastello, Hrubešová (příchod 18:40), Kohout, Koldinský, Krčmová (příchod 18:40), Machová, Novák (příchod 19:18), Víšková, Volák
Nepřítomen: Pražák

1/ Schválení programu 7. zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje program 7. zasedání.
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0

Příchod Ludmily Hrubešové a Věry Krčmové

2/ Schválení ověřovatelů

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje zastupitelku Soňu Dekastello a zastupitele Michala Koldinského ověřovateli 7. zápisu ze dne 3. 5. 2023.
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0

3/ Rozpočtové opatření č. 1/2023

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje dle ust. písm. b, odst. 2 § 84 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, rozpočtové opatření č. 1/2023 v předložené podobě.
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi se: 0

4/ Rozdělení dotací z grantového programu

Zastupitelstvo města Veltrusy bere na vědomí zápis grantové komise (část 2 podkladů) o rozdělení dotací z rozpočtu města Veltrusy v rámci Grantového programu pro rok 2023 a souhlasí s rozdělením dotací pro jednotlivé oblasti programu dle tabulky č. 1 a tabulky č. 2.
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi se: 0

5/ Rozdělení dotací z grantového programu (AFK Veltrusy)

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč spolku AFK Veltrusy, z. s., IČ: 42739560, se sídlem Palackého 532, 277 46 Veltrusy; na „Úhradu energií a pojistku, provoz a údržbu areálu, oprava kabin, údržbu travnatých ploch“ v předložené podobě.
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi se: 0

6/ Rozdělení dotací z grantového programu (ASPV Veltrusy)

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 60.000 Kč spolku ASPV Veltrusy, z. s., IČ: 47010479, se sídlem Alešova 296, 277 46 Veltrusy; na „Úhrada energií v budově sokolovny“ v předložené podobě.
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželi se: 1 (Koldinský)

7/ Rozdělení dotací z grantového programu (RC Havránek)

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč spolku RC Havránek, z. s., IČ: 27028593, se sídlem Palackého 450, 277 46 Veltrusy; na „Provoz rodinného centra, nákup vybavení pro kurzy cen do soutěží, vybavení herny, platby externím pomocníkům“ v předložené podobě..
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi se: 0

8/ Rozdělení dotací z grantového programu (SDH Veltrusy)

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 65.000 Kč spolku SDH Veltrusy, z. s., IČ: 65601548 se sídlem: Seifertova 488, 277 46 Veltrusy; na „Činnost dětského hasičského oddílu v roce 2023“ v předložené podobě.
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi se: 0

9/ Rozdělení dotací z grantového programu (TJ Sokol Veltrusy)

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč spolku TJ Sokol Veltrusy, IČ: 49520792, se sídlem: Palackého 450, 277 46 Veltrusy; na „Provoz tělocvičny a venkovního hřiště, výdaje na opravy, revize a pravidelný úklid“ v předložené podobě.
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi se: 0

10/ Žádost o poskytnutí individuální dotace (TJ Kralupy, z. s.)

Zastupitelstvo města Veltrusy projednalo žádost o poskytnutí individuální dotace TJ Kralupy, z. s., ze dne 30. 3. 2023 a rozhodlo o poskytnutí částky ve výši 20.000 Kč a souhlasí s podpisem veřejnoprávní smlouvy se spolkem TJ Kralupy, z. s.
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi se: 0

Příchod Martina Nováka

11/ Plánovací smlouva – „11 rodinných domů U Střelnice“

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje předloženou plánovací smlouvu s investory záměru „11 rodinných domů v lokalitě U Střelnice“ a to s Ing. Janem Šťastným a Ing. Vojtěchem Šťastným, v předloženém znění.
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 0

12/ Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s podpisem smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene ve prospěch Jana Luksíka na pozemku parc. č. 376/12 v k. ú. Veltrusy. Částka za zřízení věcného břemene bude činit 8.000 Kč.
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 0

13/ Žádost o finanční podporu (Babybox pro odložené děti – STATIM, z. s.)

Zastupitelstvo města Veltrusy projednalo žádost od spolku STATIM, z. s. (Babybox pro odložené děti) ze dne 18. 4. 2023 a rozhodlo o poskytnutí finanční podpory ve výši 10.000 Kč a souhlasí s podpisem veřejnoprávní smlouvy se spolkem STATIM, z. s.

Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 0

14/ Uzavření dodatků ke Smlouvám o nájmu části střechy ZŠ, Opletalova č. p. 493, pozemek parc. č. st. 511 (1)

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu s firmou Sys-DataCom s. r. o., IČO 264 88 400 na pronájem části střechy ZŠ, Opletalova č. p. 493 a pověřuje starostu podpisem dodatku.
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 0

15/ Uzavření dodatků ke Smlouvám o nájmu části střechy ZŠ, Opletalova č. p. 493, pozemek parc. č. st.​ 511 (2)

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu s firmou Připojen, s. r. o., IČO 290 44 065 na pronájem části střechy ZŠ, Opletalova č. p. 493 a pověřuje starostu podpisem dodatku.
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 0

16/ Smlouvy o smlouvě budoucí na VB ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s.

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. na pozemku parc. č. 1073 a 1065/1 v k. ú. Veltrusy. Celková výše jednorázové úplaty za zřízení věcného břemene bude činit 3 561,- Kč.
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 0

17/ Smlouva o zřízení věcného břemene parc. č. 376/12 (GasNet, s.r.o.)

Zastupitelstvo města Veltrusy souhlasí s podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch společností GasNet, s.r.o. a GasNet Služby, s.r.o., na pozemcích parc. č. 216/3, 216/4, 216/56, 1079/1 a 1084 zapsaných na LV č. 10001, v k.ú. Veltrusy. Celková výše jednorázové úplaty za zřízení věcného břemene bude činit 43 400,- Kč.
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 0

18/ Přijetí dotace ze Středočeského Fondu prevence (ZŠ Veltrusy)

Zastupitelstvo Města Veltrusy souhlasí s přijetím dotace Středočeského kraje ve výši 70.000 Kč na projekt „Správnou nohou do života“ pro ZŠ Veltrusy, příspěvkovou organizaci, ze Středočeského Fondu prevence, tematické zadání Primární prevence, evidenční číslo žádosti PRE/PRI/049506/2023.
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 0

19/ Poskytnutí finanční spoluúčasti pro ZŠ Veltrusy

Zastupitelstvo Města Veltrusy souhlasí s poskytnutím finanční spoluúčasti ve výši 40.000 Kč na projektu ZŠ Veltrusy – „Správnou nohou do života“, který bude realizován v roce 2023 ze Středočeského Fondu prevence, tematické zadání Primární prevence, evidenční číslo žádosti PRE/PRI/049506/2023.
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 0

20/ Žádost o poskytnutí individuální dotace (Deskoherní klub, z. s.)

Zastupitelstvo města Veltrusy projednalo žádost o poskytnutí individuální dotace Deskoherního klubu Veltrusy, z. s., ze dne 26. 4. 2023 a rozhodlo o poskytnutí částky 14.500 Kč a souhlasí s podpisem veřejnoprávní smlouvy se spolkem Deskoherního klubu Veltrusy, z. s.
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 0

21/ Schválení nájemní smlouvy (část pozemku parc. č. 128/2)

Zastupitelstvo města Veltrusy v souladu s § 85 písm. n) zákona 128/2000, Zákon o obcích v platném znění souhlasí s uzavřením předložené nájemní smlouvy o nájmu části pozemku o velikosti 1 m2 z pozemku parc. č. 128/2 (ostatní plocha – pohřebiště), v k. ú. Veltrusy (LV 10001) za cenu 1.000 Kč ročně s paní Marií Kolářovou a pověřuje místostarostu Lukáše Kohouta k podpisu smlouvy.
Pro: 9
Proti: 0
Zdrželi se: 1 (Hrubešová)

22/ Schválení zhotovitele Dokumentace pro provedení stavby – Přístavby ZŠ Veltrusy

stupitelstvo města Veltrusy v souladu se zákonem 134/2016 o zadávání veřejných zakázek a s usnesením města č. 18 ze dne 29. 3. 2023 schvaluje zhotovitelem veřejné zakázky ‚Přístavba ZŠ Veltrusy – Dokumentace pro provedení stavby‘ firmu REMIUMA s. r. o., IČO: 24261670, s nabídnutou cenu 2.373.000 Kč bez DPH (2.871.330 Kč vč. DPH) a pověřuje starostu města k podpisu Smlouvy o dílo.
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 0

23/ Výstavba chodníků v ulicích Opletalova a U Stadionu – schválení zhotovitele

Zastupitelstvo města Veltrusy v souladu se Směrnicí města č. 1/2020 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a s usnesením města č. 19 ze dne 29. 3. 2023 schvaluje zhotovitelem veřejné zakázky „Výstavba chodníků v ulicích Opletalova a U Stadionu“ firmu Stavby KOMEDA, s. r. o., adresa Chržín 25, 273 24 Chržín, IČO: 05071500, za nabídnutou cenu 2.033.090,64 Kč bez DPH (2.460.040 Kč vč. DPH).
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 0

24/ Schválení dodavatele užitkového elektromobilu

Zastupitelstvo města Veltrusy v souladu se zákonem 134/2016 o zadávání veřejných zakázek a s usnesením města č. 10 ze dne 1. 3. 2023 schvaluje dodavatele veřejné zakázky „Nákup 1 ks elektromobilu“‘, a to firmu BG Technik cs, a. s., IČO: 25253948, za nabídnutou cenu 480.000 Kč bez DPH (580.800 Kč vč. DPH) a pověřuje starostu města k podpisu kupní smlouvy..
Pro: 10
Proti: 0
Zdrželi se: 0