Školní rok 2023/24 se ve Veltrusích nekrátí

V kontextu nutnosti zrušit veřejnou zakázku na stavební práce na přístavbu školy je potřeba aktualizovat některé informace, které zazněly v článku o přístavbě ve Veltruských listech.

V návaznosti na jednání zastupitelstva ve středu 20. 3. 2024 je potřebné zdůraznit následující:

  • základní škola bude v provozu do konce června 2024 (školní rok 2023/2024 se tedy nekrátí)
  • výběr stavební firmy se musí zrealizovat v opakované veřejné zakázce (neplatí tedy ani vysoutěžená cena zakázky)

Kvůli prodlevám v průběhu veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby (které se ovšem nedají nikdy s jistotou předvídat) se vítězný uchazeč dostal do situace, kdy se projekt stal vzhledem k pevně stanoveným závazným dílčím termínům časově nerealizovatelným. Termíny měly především zajistit bezpečné zprovoznění větší části školy v polovině září 2024 tak, aby mohl začít nový školní rok. Bohužel s nimi bez porušení zákona o zadávání veřejných zakázek nelze nijak manipulovat, nelze je posunout ani v souvislosti s posunem předpokládaného začátku realizace stavby a tím způsobenou časovou nerealizovatelností stanovených termínů.

V předchozích dnech a týdnech proběhla řada jednání ohledně různých scénářů, ze kterých nakonec pro zastupitelstvo vyplynulo jako nejvhodnější řešení zrušení veřejné zakázky a vyhlášení opakovaného řízení. Tento postup doporučuje také administrátor veřejné zakázky a jeho právní oddělení. Samozřejmě vše s ohledem na získanou dotaci z IROP ve výši 40 mil. Kč, jejíž čerpání by se při standardním průběhu veřejné zakázky mělo stihnout i při opakovaném řízení.

V současné době se podoba nových zadávacích podmínek ladí a za účelem schválení nové veřejné zakázky se uskuteční mimořádné zasedání zastupitelstva pravděpodobně na začátku dubna. Nevýhodou posunu realizace stavby bude zcela určitě větší, resp. delší omezení provozu školy během následujícího školního roku. V jednání je několik variant, konkrétní postup a omezení školního roku 24/25 vyplynou ovšem až z jednání s nově vysoutěženou stavební firmou. Předpokládaná doba realizace přístavby se nemění - stavba potrvá 14 měsíců, přičemž lze předpokládat začátek stavebních prací v červenci 2024. Nedává proto smysl, aby se školní rok ukončoval již v polovině června. Nadále se ale počítá s úpravou následujícího školního roku tak, že začne s největší pravděpodobností 16. září 2024, aby měla firma co nejdelší časový úsek především na bourací práce na hlavní budově.

Prosíme všechny rodiče žáků a pedagogický sbor o vstřícnost, součinnost a pochopení situace, která ani pro vedení města není snadná a způsobuje značné komplikace. Nezbývá ale než jít dál. Věříme, že i přes tyto těžkosti se projekt přístavby školy zrealizuje, jen v časovém posunu.

Barbora Bělková, místostarostka Veltrusy
Filip Volák, starosta Veltrusy